فرصت های شغلی حضوری و تمام وقت

 

مشاغلی که به صورت حضوری می باشد و در قالب استخدام رسمی صورت می گیرد

 


فرصت های شغلی دورکاری

  

مشاغلی که به صورت غیر حضوری بوده و با بستن قرار داد صورت می گیرد